HỘI CCB TP. CẦN THƠ

HỘI CCB ĐẠI HỌC CẦN THƠ

--------------------------------------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---------------------------------------------------

 

Cần Thơ, ngày 06 tháng 6 năm 2012

QUY CHẾ LÀM VIỆC

Của Ban chấp hành Hội Cựu chiến binh

Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ V (2012 – 2017)

(Ban hành theo Quyết định số: 04 /QĐ-CCB-12 ngày 06 /6/2012 của BTV Hội)

- Căn cứ Điều lệ Hội Cựu Chiến binh Việt Nam

- Căn cứ Nghị quyết Đại hội Hội Cựu Chiến binh (CCB) Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ V (2012 – 2017).

- Đại hội Hội Cựu Chiến binh Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ V (2012 – 2017) tiến hành ngày 08/4/2012 đã bầu Ban Chấp hành gồm 09 đồng chí. Ngày … tháng 4 năm 2012, Ban Chấp hành Hội CCB Thành  phố Cần Thơ đã ra Quyết định số 0  /QĐ.CCB v/v chuẩn y BCH Hội CCB Trường Đại học Cần Thơ nhiệm kỳ 2012 - 2017.

- Hội nghị BCH Hội CCB Trường Đại học Cần Thơ họp ngày 0../4/2012 thảo luận và nhất trí thông qua quy chế làm việc của BCH với những nội dung cụ thể sau:

Chương 1

NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BCH

HỘI CCB TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Điều 1. Ban Chấp hành Hội Cựu Chiến binh Trường Đại học Cần Thơ do Đại hội Hội CCB trường nhiệm kỳ V (2012 - 2017) bầu ra, dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng Ủy Trường Đại học Cần Thơ đồng thời chịu sự chỉ đạo của Hội CCB Thành phố Cần Thơ về các hoạt động của Hội.

Hoạt động của BCH thực hiện theo đúng điều lệ Hội CCB Việt Nam.

Quyền hạn của BCH Hội CCB Trường:

Quyết định chủ trương, nhiệm vụ, phương pháp công tác Hội hàng quý, 6 tháng, cả năm và toàn nhiệm kỳ nhằm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ IV Hội CCB Trường Đại học Cần Thơ, các Nghị quyết của Đảng uỷ Trường, Nghị quyết của Hội CCB cấp trên và chương trình công tác của Hiệu trưởng Trường Đại học Cần Thơ.         

- Quyết định những vấn đề theo phạm vi chức năng của Hội. Tham gia với Ban Giám hiệu nhà trường trong việc ban hành các chế độ chính sách liên quan đến nghĩa vụ, quyền lợi của cán bộ Hội viên.

- Quyết định các nội dung tiêu chuẩn xây dựng Hội, Chi, phân hội vững mạnh, khen thưởng hoạt động của tập thể, cán bộ, hội viên trong toàn trường.

Nhiệm vụ của Ban Chấp Hành Hội:

- Phối hợp với chính quyền hoàn thành tốt công tác chuyên môn, tổ chức các hội nghị về đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao năng lực quản lý trong Trường.

             - Tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện tốt mục tiêu đào tạo, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, chương trình công tác của Nhà trường, các phong trào thi đua yêu nước, các hoạt động xã hội, từ thiện,....

- Tổ chức xây dựng Chi, phân hội vững mạnh. Tổ chức học tập, tuyên truyền đường lối chủ trương chính sách của Đảng; pháp luật của Nhà nước; các chỉ thị Nghị quyết quản lý của Ngành; nội quy, quy định của Nhà trường cho cán bộ, hội viên.

             - Phối hợp với chính quyền chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của hội viên, thực hiện tốt các chủ trương chính sách có liên quan đến hội viên, bảo vệ quyền lợi chính đáng của hội viên.

             - Kịp thời giải quyết các trường hợp khiếu tố khiếu nại của hội viên. Công tác kiểm tra có kế hoạch riêng.

Chương 2

QUYỀN & TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ỦY VIÊN BCH

HỘI CCB TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

Điều 2. Ủy viên BCH Hội CCB có trách nhiệm:

- Tham gia đầy đủ các kỳ họp của BCH, nghiên cứu, đóng góp, đề xuất ý kiến xây dựng các Nghị quyết, Quyết định, chương trình công tác thường xuyên và định kỳ hàng quý; phản ánh các thông tin cần thiết cho BTV, tham gia các hoạt động do BTV và BCH phân công; gương mẫu thực hiện các Nghị quyết của Hội, các chủ trương, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Có trách nhiệm tổ chức thực hiện các Nghị quyết của BCH, BTV tại đơn vị mình và chỉ đạo các Chi, phân hội do mình phụ trách.

Điều 3. Quyền hạn và quyền lợi của ủy viên BCH:

- Ủy viên BCH được quyền chất vấn BTV, các thành viên của BTV về những vấn đề mà mình quan tâm và được trả lời.

- Ủy viên BCH được hưởng phụ cấp theo quy định của Nhà trường đối với cán bộ Hội CCB, được khen thưởng khi hoàn thành tốt nhiệm vụ và tham quan, giao lưu học tập kinh nghiệm.

- Được quyền đề xuất các vấn đề có liên quan đến hoạt động của Hội và nghĩa vụ quyền lợi của hội viên.

Chương 3

NGUYÊN TẮC VÀ CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BCH

Điều 4.  BCH làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ và hoạt động theo nguyên tắc tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách, thiểu số phục tùng đa số, cấp dưới phục tùng cấp trên, cá nhân phải hoàn thành nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước BCH.

Điều 5.   BCH có chương trình công tác từng quý, hàng năm và toàn khóa. Các cuộc hội họp của BCH thảo luận và quyết định chương trình công tác; xây dựng các chương trình công tác chuyên đề về các mặt hoạt động Hội CCB. Các văn bản cuộc họp được gửi trước cho các ủy viên BCH ít nhất 3 ngày.

Điều 6.  Trong hội nghị BCH, các ủy viên đóng góp ý kiến bằng phát biểu trực tiếp hoặc ghi ý kiến của mình bằng văn bản gửi cho BTV. Các quyết định của BCH phải được trên 50% số ủy viên BCH tán thành mới có giá trị. Ủy viên BCH được bảo lưu ý kiến của mình nhưng phải nghiêm chỉnh thực hiện Nghị quyết của BCH.

Điều hành Hội nghị BCH là tập thể BTV. Chương trình làm việc của Hội nghị do BTV chuẩn bị, BCH thông qua.

Chương 4

CHẾ ĐỘ HỌP LỆ VÀ BÁO CÁO CỦA BCH

Điều 7.  Chế độ hội họp, báo cáo:

             1/ Ban thường Vụ Hội CCB trường họp định kỳ mỗi tháng một lần. Trường hợp đột xuất Chủ tịch có thể triệu tập các cuộc họp bất thường.

             2/ BCH họp mỗi quý một lần vào tuần cuối của tháng cuối quí. Họp BCH mở rộng để triển khai công tác quý và nghe ý kiến , trao đổi, thảo luận với các Chi, phân hội về hoạt động Hội và các vấn đề có liên quan. Trường hợp đột xuất Chủ tịch có thể triệu tập các cuộc họp bất thường.

             3/ Các Chi, phân hội trực thuộc thực hiện đầy đủ chế độ báo cáo như sau:

- Báo cáo quý : vào ngày 15 của tháng cuối quí

- Báo cáo tổng kết năm học : trước ngày 30 tháng 7 hàng năm

- Báo cáo năm theo yêu cầu của Hội cấp trên : trước 30 tháng 10 hàng năm

- Báo cáo nhanh những vấn đề đột xuất.

Chương 5

QUYỀN VÀ TRÁCH NHIỆM CỦA BAN KIỂM TRA

Điều 8. Ban kiểm tra (BKT) Hội CCB Trường Đại học Cần Thơ có trách nhiệm báo cáo trước BCH về kết quả thực hiện các chủ trương, Nghị quyết của BCH về công tác kiểm tra, đặc biệt là công tác kiểm tra việc thực hiện điều lệ Hội CCB Việt Nam.

Điều 9. BKT có quyền được mời dự, cung cấp tài liệu cần thiết và tham gia ý kiến tại các Hội nghị BCH, BTV và được các tổ chức Phân, chi hội có liên quan cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ cho công tác kiểm tra.

Chương 6

TRÁCH NHIỆM VÀ QUYỀN HẠN CỦA BAN THƯỜNG VỤ

Điều 10. BTV Hội CCB Trường Đại học Cần Thơ gồm 03 đồng chí có trách nhiệm điều hành các hoạt động của BCH, thay mặt BCH chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết BCH Hội CCB Trường.

BTV chuẩn bị nội dung và điều hành các kỳ họp của BCH. Thay mặt BCH tham gia vào các hội đồng của Nhà trường theo thành phần quy định. Tổ chức các hoạt động phối hợp với các đoàn thể trong trường.

BTV tổ chức chỉ đạo công tác giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền và trả lời chất vấn của các ủy viên BCH. 

Chương 7

QUYỀN VÀ  TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC THÀNH VIÊN BTV

Điều 11. Trách nhiệm, quyền hạn của Chủ tịch:

             - Xây dựng kế hoạch, chương trình hoạt động hàng tháng, quý, năm của Hội; tổ chức chỉ đạo thực hiện và đánh giá kết quả thực hiện chương trình kế hoạch đó; tổng kết rút kinh nghiệm và xây dựng báo cáo gửi các cấp theo quy định.

             - Chịu trách nhiệm với Hội cấp trên và Đảng ủy trường về hoạt động của Hội CCB trường; điều hành công việc của BTV và BCH; tham gia các cuộc họp với chính quyền về thi đua khen thưởng, kỷ luật, nâng lương, phân phối quỹ phúc lợi, xét bố trí nhà ở.... ; giải quyết các khiếu nại, khiếu tố theo quy định; chuẩn bị chương trình, nội dung, chủ trì các cuộc họp của BTV và BCH.

             - Nghiên cứu các chỉ thị, Nghị quyết của Đảng và pháp luật của Nhà nước chủ trương, Nghị quyết của Hội cấp trên để vận dụng vào hoạt động của Hội CCB trường và phổ biến đến hội viên.

Điều 12.  Trách nhiệm, quyền hạn của Phó Chủ tịch:

Phó Chủ tịch giúp Chủ tịch điều hành công việc của BCH trong phạm vi được phân công và có trách nhiệm :

             - Thay mặt Chủ tịch điều hành, giải quyết công việc khi Chủ tịch ủy quyền và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch.

             - Trong phạm vi quyền hạn được giao, Phó Chủ tịch chủ động xử lý công việc. Nếu có vấn đề liên quan đến lĩnh vực khác, phải xin ý kiến của Chủ tịch.

Điều 13. Trách nhiệm, quyền hạn của Ủy viên Thường vụ phụ trách kiểm tra:

             Ủy viên Thường vụ phụ trách kiểm tra chủ động có kế hoạch hoạt động cụ thể và chịu trách nhiệm trước BTV, BCH về việc thực hiện kế hoạch đó. 

Chương 8

MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 14. Đối với Đảng ủy trường.

BCH Hội CCB trường chịu sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng ủy Trường. Các chương trình công tác, các hoạt động của Hội CCB trường đều phải báo cáo với Bí thư hoặc Thường vụ Đảng ủy trường phụ trách các đoàn thể, khi có bổ sung Nghị quyết của Đại hội hoặc chỉ đạo hoạt động phong trào đều phải được sự thống nhất của Đảng ủy.

Điều 15.  Đối với Ban Giám Hiệu.

            BCH Hội CCB trường thông qua Hiệu trưởng các hoạt động của Hội để được sự thống nhất và hỗ trợ. Ngoài ra, Hội có trách nhiệm tổ chức và vận động thực hiện tốt kế hoạch về chuyên môn của Ban Giám hiệu; báo cáo tình hình hoạt động của Hội cho Ban Giám hiệu biết.

Điều 16. Đối với Hội CCB TP. Cần Thơ:

            BCH chịu sự chỉ đạo trực tiếp và quản lý toàn diện của Hội CCB Thành phố Cần Thơ, chấp hành tốt chế độ thông tin, báo cáo, BCH Hội CCB trường chịu trách nhiệm trước cơ quan nói trên về các mặt hoạt động Hội.

Điều 17. Đối với các Chi, phân hội trực thuộc.

             - BCH có trách nhiệm chỉ đạo toàn diện các Chi, phân hội trực thuộc. BCH hoạt động có kế hoạch, chương trình công tác hàng quý cho các Chi, phân hội đưa vào hoạt động và thực hiện chế độ kiểm tra.

             - Chi hội trưởng, phân hội trưởng trực thuộc trực tiếp quản lý, điều hành hoạt động của đơn vị mình, tổ chức thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ của Hội; thực hiện nghiêm túc chế độ hội họp và báo cáo theo quy định.

Điều 18.  Đối với các đoàn thể bạn :

BCH có trách nhiệm quan hệ, phối hợp công tác để thực hiện tốt quyền và lợi ích của hội viên, phối hợp giáo dục truyền thống cho thế hệ trẻ.

Chương 9

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 19: Bản quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký quyết định ban hành. Trong quá trình thực hiện, nếu có yêu cầu sửa đổi, bổ sung thì phải được BCH Hội CCB trường thảo luận thông qua và Chủ tịch Hội ra quyết định thực hiện.

 

                                                                                                       TM. BCH HỘI CCB ĐẠI HỌC CẦN THƠ

                                                                                                                             CHỦ TỊCH

 

 

                                                                                                                         Bùi Văn Trịnh

 

Nơi nhận :

     - Hội CCB TP. Cần Thơ (để báo cáo)

     - VP. Đảng ủy trường (để báo cáo)                                                

     - Các UVBCH

     - Các Chi, phân hội

     - Lưu VP

 

 

 

Số lượt truy cập

071662
Hôm nay
Tuần này
Tháng này
Tất cả
76
340
1182
71662
HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu 2 - Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: (0292) 3830 183 - Email: hccb@ctu.edu.vn