Cơ cấu hội viên theo học vị

HỘI CỰU CHIẾN BINH THÀNH PHỐ CẦN THƠ                                                                   

 HỘI CỰU CHIẾN BINH ĐẠI HỌC CẦN THƠ                         

CƠ CẤU HỘI VIÊN CCB TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

  1. Cơ cấu Hội viên theo học vị

11. Tiến sĩ gồm có:

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Ghi chú

01

Bùi Văn Trịnh

Kinh tế

 

02

Trần Ái Kết

Kinh tế

 

03

Lê Khương Ninh

Kinh tế

 

04

Trần Văn Lựa

Tiếng Pháp

 

05

Phạm Văn Phượng

Khoa học Cây trồng

 

06

Trần Vũ Phến

Khoa học Nông nghiệp

 

07

Nguyễn Thành Hối

Khoa học Cây trồng

 

08

Hồ Quảng Đồ

Khoa học Chăn nuôi

 

09

Nguyễn Văn Hớn

Khoa học Chăn nuôi

 

10

Ngô Hữu Hưng

Khoa học Chăn nuôi

 

11

Bùi Xuân Mến

Khoa học Chăn nuôi

 

12

Trần Minh Thuận

Khoa học Xây dựng

 

13

Trần Văn Hừng

Khoa học Cơ khí

 

14

Lê Duy Sơn

Khoa học Chính trị

 

15

Lê Cảnh Dũng

Khoa học Xã hội

 

16

Nguyễn Văn Thành

Công nghệ Sinh học

 

17

Trần Văn Minh

Văn học

 

Có 17/68 = 25.00% Hội viên có học vị Tiến sĩ

1.2 Thạc sĩ gồm có:

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Ghi chú

01

Lưu Trùng Dương

Công nghệ Thông tin

 

02

Bùi Văn Ngà

Tâm lý học

 

03

Trần Minh Quí

Vật lý

 

04

Nguyễn Hữu Khanh

Vật lý

 

05

Nguyễn Minh Chính

Văn học

 

06

Nguyễn Thanh Toàn

Khoa học Thủy sản

 

07

Mai chí Hiếu

Khoa học Nông nghiệp

 

08

Nguyễn Ngọc Hải

Khoa học Thủy sản

 

09

Nguyễn Văn Mạnh

Khoa học Nông nghiệp

 

10

Trương Văn Thảo

Khoa học Cơ khí

 

11

Đặng Đức Trí

Công nghệ Thông tin

 

12

Nguyễn Văn Linh

Công nghệ Thông tin

 

13

Trần Quốc Dũng

Tài Chính – Tín dụng

 

14

Trần Kim Trung

Khoa học Chính trị

 

15

Ngô Đức Hồng

Khoa học Chính trị

 

15/68 = 22,06% Hội viên có học vị là Thạc sĩ

Tính chung có 31/68  = 45,58% Hội viên có trình độ sau đại học

  1. Cơ cấu Hội viên theo học hàm
  1. Giáo sư: Trường Đại học Cần Thơ hiện có 05 Giáo sư, nhưng chưa có HV nào đạt học hàm Giáo sư
  2. Phó Giáo sư: Đến nay số lượng Hội viên đạt học hàm phó giáo sư như sau:

TT

Họ và tên

Chuyên ngành

Ghi chú

01

Lê Khương Ninh

Kinh tế

Năm 2009

02

Bùi Xuân Mến

Khoa học Chăn nuôi

Năm 2009

03

Ngô Hữu Hưng

Khoa học Chăn nuôi

Năm 2011

04

Bùi Văn Trịnh

Kinh tế

Năm 2012

04/68 = 5.88%

Như vậy, cho đến nay Hội viên HCCB Trường Đại học Cần Thơ có:

-          04 Phó giáo sư, chiếm 5,88% trong tổng số Hội viên

-          17 Tiến sĩ, chiếm 25,00% trong tổng số Hội viên

-          15 Thạc sĩ, 22,06% chiếm trong tổng số Hội viên

 

                                                                     Cần Thơ, ngày 20 tháng 05 năm 2013

                                                                               TM. THƯỜNG VỤ HỘI

                                                                                          CHỦ TỊCH

 

 

 

                                                                                    BÙI VĂN TRỊNH

 

 

HỘI CỰU CHIẾN BINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ
Địa chỉ: Khu 2 - Đại học Cần Thơ, Đường 3/2, P.Xuân Khánh, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: (0710) 3830 183 - Email: hccb@ctu.edu.vn
2011 Cơ cấu hội viên theo học vị.
Powered by Joomla 1.7 Templates